Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Igaühele

Igaühele

 Meie Põhiseaduse üks lõik on kirjas järgmiselt:

“§ 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi- või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks, samuti õigusemõistmise huvides.

Tsensuuri ei ole.”

Kas pole see lõik natuke ebaselgelt ja mitmeti tõlgendatavalt kirja pandud? Kas ei näi, et kui teises lauses mainitud mingit piiravat seadust mingi juhu kohta ei ole jõustatud, et siis on igaühel õigus karistamatult levitada selle juhu kohta mistahes teateid või sõnumeid – olgu need nii moonutatud, valed või laimavad kuitahes?

Nt levitatakse meie avalikkusele sihikindlalt meie riiklust nõrgendavaid valesid/väärveendumusi stiilis, et „1940-91 NSVLi  inimvaenulikku okupatsiooni fakti Eestis ei olnud“, et 1940 toimus pelgalt „enamlik pööre Eesti poliitiku ja riigimehe Hendrik Alliku juhtimisel“ (TEA Ents I 2008), et karistamatult võib avalikkuses laimata nt Pätsi, Laidoneri ja seega Eesti riiki, räigelt solvates eesti rahvast jne jne. Tõepooles on Kaplinskil selle alusel õigus põhjendatult väita:  “selle valgel tundub meie iseseisvus üllatavalt nõrk“, eriti kui mõelda, et momendil justkui tahetakse Põhiseaduse mõningate sätete segasusi maha vaikida ning püüda neid õiendada keeleseaduse abil?

Kas ei ole ka selles paragrahvi üks puudus veel selles, et puudub säte tsiviliseeritud riigi jätkusuutliku säilimise ühe olulise tingimuse unustamise kohtakohta:  igaühel on kohustus  avalikkusele olulist tõepärast teavet piisavalt ning viivitamatult  avalikustada? Isegi siis, kui see kahjustab mõningate võimurite huvisid? Kas mitte selles viimases ei olnud ka paavst Benedictus XVI hiljutise sõnumi tuum, seda eriti masust kiiremaks väljarühkimiseks ning seega inimnäolise kapitalistliku sotsiaalse turumajanduse süsteemi arendamiseks?

Kas poleks otstarbekam enne keeleseaduse paranduste kehtestamist hoopiski seda Põhiseaduse paragrahvi ümber formuleerida sisukamaks/kvaliteetsemaks kasvõi nt nii:

“§ 45. Igaühel on õigus karistamatult levitada moonutamata teavet, arvamusi ja veendumusi, mis sisult ja vormilt ei riiva avalikku korda ja kõlblust ning teiste inimeste õigusi, tervist ning au ja millede levitamine ka ei ole vastavate seadustega piiratud.

Igaühel on kohustus piisavalt ja viivitamatult avalikustada rahvuslikult olulist tõepärast informatsiooni.”

Advertisements

August 3, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: