Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Heterodokseid näiteid kriisilõpu/taastumisalguse aasta-kriteeriumi kontseptsioonidest ning valemitest

Ettevalmistatud lugejale

 Heterodokseid näiteid kriisilõpu/taastumisalguse aasta-kriteeriumi kontseptsioonidest ning valemitest

 Tingimuslikult mõttekaid käsitlusi ning kriteeriume on võimalik konstrueerida arvukalt, nt:

 a.      lokaalsed (regioon, majandusliit, rahvuslik majandus, maakond jne omaette)

b.     subregionaalsed (nt rahvuslik majandus majandusliidu/regiooni kontekstis, kahe rahvusliku majanduse võrdlus nt: Eesti euro-piirkonna suhtes, millal Eesti võrreldes Soomega hakkab taastuma jne)

c.      skalaarsed aditiivsed (GDP, potentsiaal, hõive, töötus, vaesumine jne või näitude kaalutud summa, osanäitajate heterodokset valikut vt nt https://uloennuste.wordpress.com/2010/09/15/selected-estonian-key-heterodox-macro-economic-retrospectiveprospective-indicators-sept-2010/)

d.     vektorarvutuslikud kriteeriumid (nt kahe-dimensionaalselt: efektiivsus&vaesumine; reaalne&imaginaarne/institutsionaalne vms kas lineaar- või kompleksruumis nt https://uloennuste.wordpress.com/2009/02/05/majanduspoliitika-kvaliteedi-kompleksprognoosi-analuusi-naide-visand-4-ii-09/)

e.      inertsiaalsed käsitlused (eeldades struktuuri muutumatust, nt: „praeguse majanduspoliitika jätkumisel“  või reguleerimise mitteolulisust vms)

f.       strukturaalsed (eeldades struktuuri evolutsiooni/reforme)

g.     lühi-, kesk- ja pika-ajaliselt ehk sesooniliselt ja trendiliselt selgitavad kriteeriumid

h.     valemid lähtudes languse lõpust või taastumise algusest või kriisi eelsele/vabale tasemele jõudmisest

i.        matemaatiliselt alates kõige lihtsamatest liitprotsendi valemitest nt K[(1+p)astmel t] kuni taevas teab kui keeruka struktuuriga valemiteni ja mudeliteni välja, nt:

1) subregionaalses käsitluses liikmesriigi konvergentsini jõudmiseni aastate arvu valem:                           

n=[ln(cT)-ln(c0)]/[ln(gE)-ln(gEU)]  – Teet Rajasalu (2001, Rmt:       Factors of Convergence, Tallinn, lk 6)

         2) Toomas Meressoo valem (omavahelisest vestlusest 13,I 11) subregionaalses käsitluses aastate arv liikmesriigi kriisilanguse lõpust liidu keskmisega võrreldes konvergentsi taastumise alguseni:

         t=[ln(r)/ln(k/g)]-1

kus nt r=GDP(E)/GDP(EL), k ning g on vastavalt Eesti ja ELi GDP pc languse lõpus ning vastavad edasised püsivad kasvutempod (>1)

3) majanduspotentsiaali struktuurse optimum-taastamise mudeli üks suur tasakaalumudeli näide kus ka institutsionaalsete reformide projektseerimise võimalus:

Ennuste, Ü. 2003. A Linear Planning Analysis of Institutional Structure in the Economy. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Essays in Estonian Transformation Economics. Tallinn, 2265-279

 http://en.scientificcommons.org/993864

January 14, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: