Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

TÜ/PRAXIS uurimuse 0-kasumimaksu efektiivsuse hüpoteesi tõeväärtus on küsitav

TÜ/PRAXIS uurimuse 0-kasumimaksu efektiivsuse hüpoteesi tõeväärtus on küsitav

 Uurimuse* tuum on selle  ühe autori väitel:

 Praegu on numbriliselt TÜ teadlased näidanud, et Eestis tõusis ettevõtete tootlikkus peale tulumaksureformi kiiremini kui Lätis-Leedus. Lisaks leiti TÜ/Praxise projektis, et ettevõtete rahaline puhver, mida praegune tulumaksusüsteem soosis, aitas ettevõtetel kriisi üle elada. (See oli muidugi mitteplaneeritud positiivne mõju.)”

 

Kahjuks, makrostatistika põhjal, kumbki väide ei näi omavat arvestatavat tõeväärtust: Eurostati järgi (vt tabelit**) oli

a)     peale tulumaksureformi  perioodil 2000-07 keskmine Läti GDP kasvutempo märgatavalt kõrgem Eesti omast

b)    kriisi tipp-perioodil 2008-9 oli aga kumulatiivselt Leedu GDP langus väiksem Eesti omast.

Järelsõna: selle uurimuse kvaliteedi/tõeväärtuse küsitavuse ning poliit-kallutatuse suhtes on juba avalikkuses esitatud mitmeid märkuseid. Nt dotsent V. Trasberg EPLi ühes põhjalikus kommis märkis et uurimuses kasutati aegunud statistikat (kontra-faktiliselt reformieelse statistika alusel tehti arvutusi reformijärgse perioodi kohta), samuti on kõlanud märkuseid et uurimuses ka ettevõtteid matemaatilisel modelleeriti eba-adekvaatselt mudeleid valides(inertsaial-funktsionaalselt ehk makro-tootmislikult v mikro-struktuurilis-küberneetiliselt).

***********************************************************************

* TÜ/PRAXIS „Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule (lõppraport)” 13.01.11, 155 lk, RM tellimusel, RM koduleheküljel.

 ** http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec100

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec100

February 19, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: