Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Makro-memo Valitsusele

Makro-memo Euroopa Semestri kvaliteedi asjus Eesti Valitsusele ja Euroopa Komisjonile (15.V 12)

A)     Makroökonoomika spektrist hakkas „Euroopa Semestri“ (ES) häiremehhanism („kuuikpakke“ ja ESM ühisosa üks element/osamehhanism makro mõistes) Eesti  suhtes toimima üsna hambutult – ilmselt rangete poliitkitsendustega ratsionaalsuse raames. Tõepoolest veebruaris avaldatud Euroopa Komisjoni (EK) aruandes liikmes-riikide makroökonoomilisest tasakaalust järgi on Eesti majandus tänavu edasisest ES põhjalikumast süvaanalüüsist kõrvale jäetud – välja praagitud tänavu isegi edasisest koordineerivast konsultatsioonabist (pehmeim koordineerimisprintsiip) EMS poolt – kuigi Komisjoni ES veebruari aruande kümnest kriteeriumist kolm olid Eesti majandusel punases.

B)      Mis veelgi hullem on see et ilmselt sisuliselt on makroökonoomika põhiselt Eesti majandus punases lisaks veel tosina olulise indikaatori järgi reaalses kui ka institutsionaalses sfääris nt: hindade stabiilsuses (suur kõikuvus inflatsiooni ja deflaatorite näitude vahel), kapitali ja tööjõu anomaalselt suures väljavoolus (nt Eesti on momendil EL17  paarikese riigi hulgas kus elanike arv ei suurene või langeb) ja seega ilmselt ka majanduspotentsiaali languses, tegelikus (inflatsiooni arvestavas) majandusliku ebavõrdsuse suurenemises ja ainelistes puudustes olevate inimeste arvu suurenemises, ning samuti reaalses (mitte imaginaarses PPS valuutas) periferiseerumises/divergentsis euroliidu keskmise GDP pc suhtes – rääkimata kodumaiselt kasutava NNI pc suhtes või Põhjala suhtes. Veelgi veidram et üldse vaadati ESis mööda meie kehtiva maksusüsteemi makroökonoomilisest tasakaalutusest ning 0-kasumimaksu kõlvatusest nt rahvusvahelises konkurentsis kapitaliturul (kuigi Lissaboni Strateegia järgi makroökonoomiliselt tähendab „teaduspõhine majandus“ eeskätt optimaalseid majandusmehhanisme nagu maksusüsteemid, pensionisüsteemid ja teised heaolusüsteemid ja mis veelgi tähtsam – tähendab kvaliteetset rahvuslikku sotsiaal-majanduslikku teadmusruumi).

C)      Hambutus seisneb ka selles et aasataid tagasi tõotati et ES alustab tööd liikmesriikide ametlike statistikate kvaliteedi auditeerimisega millest aga enam midagi kuulda pole, ja nt avaliku „saladusena“ ilmselt vähemalt eesti ametlik ekspordistatistika on sisuliselt lünklik ning poliitmoonutatud ja selle alusel ei saagi mingeid usaldusväärseid analüüse teha. Naljakas on ka see et Eurostati GDP kvartalilistes kasvutempode tabelites nt eesti andmed on kahe tärniga (teiste liikmes-riikidega mittevõrreldaval kujul) ja et GDP kasvutemposid avalikustatakse ainult üleagregeeritult-viivitatult kvartalite lõikes (Soomes ka kuude lõikes) ning Eestis arvestatakse ainult ühte inflatsiooni indeksit (harmoniseeritud) mis nt ei sisalda elamispinna turuhinna tõusu (Soomes nt kaks ametlikku indeksit) jne. Suurt määramatust makroökonoomika seisukohalt tekitab ka Eurostati poolt imaginaarse PPS valuuta kohatine kasutamine liikmesriikide majandusaktiivsuste võrdlemisel mis ilmselt tekitab moonutusi rikkamate liikmesriikide (netomaksjate) huvides. Väga vajaks ka ilmselt inspekteerimist liimesriikide praktikad GDP ja NNI deflaatorite hindamises.

D)     Järelikult tuleks Eesti Valitsusel taotleda Komisjoni poolt Eesti lülitamist juba tänavu täiendavalt ES süvaanalüüsitavate riikide hulka – kuhu nt tänavu kuuluvad ka Taani, Rootsi ja Soome sest isegi ka nemad võivad sealt olulist teadmusabi saada ja seda „tasuta abi“ korras – millest aga meid tahetakse ilma jätta – ilmselt hägusast poliitloogikast lähtudes. Muide Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse ajakiri “Eurokratt” 2/2012 lk 20 märgib: “eestlasi võib üllatada, et Euroopa Komisjon on pidanud vajalikuks põhjalikult uurida ka Soomet, Rootsit ja Taanit.” – seda ilmselt tuleb ELi diplomaatilises keelekasutuses vist mõista nii et “eestlased ei taipa kvaliteetse makro-teadmusabi saamise võimalustest ESMi kaudu mitte midagi ehk rahvusliku teadmusruumi kvaliteet on madal – kuigi Esindus vist ise võiks midagi ette võtta taoliste teadmusüllatuste ennetamiseks (vähemalt võiks väärata meie mõnede kõrgete riigimeeste enam kui kahtlasi hüpoteese ESM aadressil – seostatus kolonialismiga, riikide rahalised kohustused ulatuvad kuni 1/3 GDPst  – ilmselt eeskätt tingitud asjatundmatusest sest nt need rahalised kohustused on prognostilised ja makroökonoomiliselt tuleks seega nende ootusväärtuseid arvestada mis ei näi ületavat 1/30 GDPst).

E) Eesti Vabariigi Riigikohtu arutelu ESM asjus 8.V 12 ilmutas et meie avalikus poliit-majanduslikus teadmusstruktuuris näib pea-aegu täielikult puuduvat ka arusaam ESM võimalikust kasulikkusest Eesti rahvusliku majanduse jätkusuutlikkuse tõenäosuse tõstmiseks kui teatava liikmesriikide ühispanga institutsioonina. Näitena eeskätt sealt kiirmenetluses Eesti Riigile nt 9 miljardi euro mahuga sihtotstarbelise (ES kompetentsi alusel nt tasuta kõrghariduseks, koolide IT-tehnoloogilise taristu täiendamiseks, õpetajate ja arstide palkade tõstmiseks, turvalisuse parandamiseks, kõrgtehnoloogiliste töökohtade kiireks rajamiseks (seda mitte välisriikidesse), sisenõudluse suurendamiseks, pensionite tõstmiseks jne) laenu taotlemiseks – seega kõige muu kõrval ka kiiresti materiaalse heaolu tõstmiseks sest Eesti on selle näidu järgi euroalas kahtlemata üks viimaseid). Tõepoolest – makroökonoomilisest spektrist  suure tõenäosusega muud paremat võimalust Eesti rahvusliku majanduse (eriti NNI) jätkusuutlikkuse ning konvergentsi taastamiseks ja heaolu tõstmiseks ei näi silmapiiril olevat sest ilmselt ei ole ilmselt poliitkallutatud piirangutega ESM kaudu lootuski meie praeguse ebakvaliteetse majandusmehhanismi teaduspõhiseks remontimiseks ja selle efektiivsuse tõstmiseks isegi konsulteerivat abi võimalik saada – isegi mitte täiesti tasakaalutu ja disfunktsionaalse maksusüsteemi tohterdamiseks.

Ülalmainitud laenusumma võib küll jälle “eestlasi üllatada” (sest meil ju finantsidega administratiivselt justkui kõik korras) kuid vastavalt äsjasele Komisjoni Kevadprognoosile näib et juba aasta keskpaigast alates on projitseeritud alustada EL kerget majanduskasvu mis tulevaks aastaks peaks isegi euroalal päädima eestlaste mõistes ligemale 3% GDP tõusuga ehk keskmiselt vähemasti 300 pc euro reaaljuurdekasvuga – teiste sõnadega – mitmete mõttetute kärpimisdogmadega hüvasti jätmisega ning sisemajandusliku nõudluse taastamist.

 Memo tugineb rahvusvaheliselt retsenseeritud sõltumatul uurimusel:  “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No 1, 2012 p 139-164: http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf

Short Google translation

A) From the spectrum of Macroeconomics the alarm mechanism of the “European Semester” (ES), (the element of “six-package” and ESM intersection) started to act this year in the Estonian example fairly toothlessly. Indeed, by the European Commission report published in February on macroeconomic equilibrium of the Member States, Estonia’s economy this year to the further thorough analysis in the ES process has not been passed – regardless according to report of the ten criteria three were in the red.

What’s even worse is that apparently the Estonian economy is in red additionally in the field of price stability, and anomalously large outflow of capital and labour, and economic potential decline, in real (inflation accounting in) economic inequalities, as well as in the real (not in PPS currency) peripherialisation/divergence relative to EU average GDP pc – not to mention according to the volume of domestically disposable NII etc. The present tax system is unbalanced – the 0-profit tax is morally biased etc.

Also regrettable that years ago was the promise that the ES will start work with the verification/audit of the quality of the official statistics of Member States – but there is no longer anything to hear more about that – and for example in the Estonian case it is a public secret that Estonia’s official export statistics are essentially incomplete, and politically distorted and on that basis one does not yield any reliable analysis.

Consequently be requested by the Government of Estonia this year to seek to be included into group of nations for further analysis of macroeconomic imbalances by ES – which also includes Sweden and Finland, for example, because even they too may become a significant competent consultation from this for free.

B) The Estonian Supreme Court’s discussion on ESM 8.V 12 showed that our public and political-economic knowledge-structure totally lack of any understanding of the ESM the potential benefits of the Estonian national economy, the sustainability of the likelihood of increasing – especially from the understanding to applying for the loan in fast-track procedure to the Estonian state e.g. such as euro 9 billion or so volume targeted (according ES competence supported). In fact from the macroeconomic spectrum most probably other better way for Estonia to restore the sustainability and convergence does not seem to be on the horizon as e.g. politically limited rationality of  ES does not allow any demands for the knowledge  based reorganizations of the Estonian economic mechanism – especially dysfunctional tax system.

 PS – Memo based on the internationally peer-reviewed independent study: “Waiting for the Coordination Commission Strengthened Governance Leviathans: Discourse in the memo for the Actors Macro-Game” European semester “- Baltic Journal of European Studies” Vol 2, No. 1, 2012: http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf

               

May 10, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: