Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Riigikogu Avaldus mis vajab viivitamatut täiendamist

Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: avaldus
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 19.06.2002
Avaldamismärge: RT I 2002, 52, 326
Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis
Vastu võetud 18.06.2002
Alates 1940. aastast, mil Eestis algas Nõukogude okupatsioon, millele järgnes 1941. aastal Saksa okupatsioon ja
1944. aastal taas Nõukogude okupatsioon, represseerisid ja sundisid Nõukogude ja Saksa okupatsioonivõimud
kodumaalt lahkuma rohkem kui viiendiku Eesti elanikest.
Mälestades nende kuritegude ohvreid ja lähtudes sellest, et
– Saksamaa natsionaalsotsialistliku režiimi kuriteod on hukka mõistetud autoriteetsel rahvusvahelisel tasandil,
kuid Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi samaväärsed kuriteod on hukka mõistmata,
– 1940. aasta 16.–17. juunil pani Nõukogude Liit hitlerliku Saksamaaga sõlmitud salakokkuleppe alusel toime
agressiooni Eesti Vabariigi vastu, okupeeris ning annekteeris Eesti Vabariigi, rikkudes rahvusvahelist õigust,
sealhulgas 2. veebruaril 1920. aastal Tartus Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud rahulepingut ja 3. juulil 1933.
aastal Londonis sõlmitud agressiooni defineerimise konventsiooni,
– Nõukogude Liidu kommunistlik okupatsioonirežiim hävitas Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra, riiklikud
asutused ning kodanikuühendused ja organisatsioonid,
– Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud panid agressiooni tulemusena okupeeritud ja annekteeritud Eesti
Vabariigi territooriumil toime genotsiidi ning inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid, võõrandasid õigusvastaselt
vara ja hävitasid sihipäraselt eesti rahvuskultuuri, sealhulgas mälestisi ja trükiseid, muutsid venestamise
eesmärgil Nõukogude Liidu kodanike Eestisse massilise ümberasumisega elanikkonna rahvuslikku koosseisu, et
hävitada eesti rahvus,
kuulutab Riigikogu need kuriteod toime pannud Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi ja seda vägivaldselt
teostanud Nõukogude Liidu organid, nagu NKVD, NKGB, KGB ja teised ning nende asutuste moodustatud
tribunalid, erinõupidamised, samuti hävitus- ja rahvakaitsepataljonid ja nende tegevuse kuritegelikeks.
Riigikogu rõhutab, et Nõukogude Liidu repressiivorganite Eestis toime pandud inimsusevastaste ja
sõjakuritegude eest vastutavad neid juhtinud Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei ja selle organisatsioon
Eestimaa Kommunistlik Partei.
Tunnistades agressiooni, inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid ning genotsiidi toime pannud Nõukogude Liidu
kommunistliku okupatsioonirežiimi asutused ja organisatsioonid kuritegelikeks, rõhutab Riigikogu, et see ei
tähenda nende liikmete ja töötajate kollektiivset vastutust. Isiku vastutust režiimi kuritegude eest ei määra
tema kuuluvus eespool nimetatud asutustesse ja organisatsioonidesse, vaid konkreetne tegevus, millele eetilise
hinnangu peab eelkõige andma igaüks ise. Otsuse isiku osaluse kohta genotsiidis ning inimsusevastastes ja
sõjakuritegudes saab langetada kohus.
Okupatsioonirežiimi kuriteod Eestis olid üksnes osa totalitaarrežiimide inimvaenulikust tegevusest XX
sajandi maailmas. Inimsusevastased kuriteod on aegumatud. Selliste kuritegude kordumise oht ei ole kadunud.
Äärmuslikele ideoloogiatele tuginevad režiimid ohustavad maailma rahu ja rahvaste vaba arengut seni, kuni
nende kuritegelik olemus on lõpuni avamata ja hukka mõistmata.
Riigikogu esimees Toomas SAVI

P.S.: täiendamiseks alustel nt:

http://www.communistcrimes.org/en/Database/Estonia/Estonia-Communist-Era

ja

“Estonia 1940-1945” 2006 Tallinn, Estonian International Commission. http://www.historycommission.ee (eriti lk 1126 alusel)

ja

https://uloennuste.wordpress.com/2015/05/11/copy-of-the-papers-of-the-history-confrence-of-the-estonian-memento-association-on-june-16-2007/

ja

https://yloennuste.wordpress.com/2015/04/29/memo-29-iv-15-riigikogule-ajaliselt-jalgu-jaanud-kodulehekulje-asendamise-kohta/

(NB!: siin ka SA Valge Raamat sarjas ilmunud publikatsioonid kuni 2015).

Advertisements

June 15, 2015 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: