Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Hinnanguliselt ja oletuslikult Eesti rahvuslikest kaotustest HS15-nes

Esialgseid hinnanguid/oletusi Maarjamaa mõningatest rahvuslikest majanduskaotustest Hübriid- Sõjas aastal 2015 (HS15)

Mistahes Sõja tingimustes mitmete koosluste vahel kooperatiivsused vähenevad ning antagonismid ja konfrontatsioonid süvenevad ning šarlataansus ja korruptsioon vohavad ning magnaatide ja politikaanide obskurantism õilmitseb (vt nt Fukuyama (2014) ja Kissinger (2014) mõlemad*). Parajasti sotsiaal-küberneetilisest rakursist – meie võimueliidi häda näib olevat selles et ei taibata et kuulume teaduspõhisesse hierarhilisse rahvuslike sotsiaalsete turumajanduste liitu EL28 ning et meie rahvusliku sotsiaalmajanduse areng sõltub meie majanduse sotsiaal-küberneetilise mehhanismi koordineeritusest EL28 hierarhisise teaduspöhise mehhanismiga (mitte kodulootud referendumite isetegevusliku korraldamisega nn  utoopilis-müütilise „kolmanda tee leidmiseks“– ja – mis veelgi hullem et ei taibata et Kreml on avalikult kuulutanud HSi sellele Liidule et uuesti alla neelata – et mitte öelda – endise NLi poolt Stalin’likult okupeeritud territooriumid tuumarelva ähvardusel taasokupeerida. Ei taheta kuuldagi milliste õudsete genotsiidi ja sõjakuritegudega oli eelmine okupatsioon seotud ja et seda mineviku õudust õpetlikult meeles pidada jooksvate poliitikate kavandamisel.

Veelgi enam – HS majandus- ja küber- ning ideoloogia- jne-rinnetel rinnetel parajasti toimuvate aktuaalsete lahingutega on seotud olulised rahvuslike varade pöördumatud kaotused ning jätkusuutlikkuse kestlikkuse riskid – kaotused ja riskid milliseid on võimalik teaduspõhiselt minimiseerida (vt nt**). Arusaadavalt HSiga seotud suurte määramatuste tingimustes ning samas administratiivsete makrostatistikate teosammul funktsioneerimisel (nt Eurostatist 2015 majandusliku ebavõrdsuse või teadusinvesteeringute dünaamika võrreldaval kujul saab kätte alles 2016 lõpul – või nt EP poolt Q4 2015 maksebilansi kiiraruanne pidi esitatama 12.II 16 – aga selle asemel teatati et see toimub 10.III 16 jne.

Niisiis isegi kiirhinnangute korras on momendil üldiselt  vara rääkida HA15 Eesti rahvuslikest majanduskaotustest nii rahvuslike tulude kui ka nähtavate ning nähtamatute varade osas – seega momendil tuleb piirduda teaduspõhiste tõenäosuslike kiir konjektuuridega – nt Bayes’like tõenäosuslike oletustega vms:

  • Konventsionaalsete metoodiliste mudelitele lisaks kasutan ka EP värsket uurimuste alusel finants šokkidest Bayes’likult (vt nt***) – ning empiiriliste baasidena eeskätt nii EP välissektori finantsstatistikat kui ka ESA rahvamajanduslikku kogubilanssi Tabel  RAA0014 kui ka Eurostati jätkusuutlikkuse teema andmeid (muide rahvusvaheliselt Venemaaga seoses olevad finantsandmed olevat üldiselt viiendikulise veaga mis õigustab täiesti Bayes’likke oletusi) vt ka** – sobiv kontseptuaalselt sanktsioonide sõja kaotuste ning kompensatsioonide küberneetiliseks hindamiseks.
  • Bayes’likult oletades Eurostati alloleva Tabeli kiirhinnangute taustal GDP juurdekasvutempode kohta EL28 2015 liikmesriigile

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-12022016-BP

ning ka tugines modifitseeritud Bayes’like oletuste printsiipidele

https://yloennuste.wordpress.com/2016/02/09/bayeslikest-oletustest/

ning riskiuuringu

http://www.ies.ee/iesp/ennuste.pdf

mudelile – võime oletada et HS tingitud GDP mahu kaotus jooksvates hindades suure tõenäosusega jääb vahemikku 0.5-0,7 miljardit eurot

  • Rahvusvahelistes investeerimispositsioonides Eesti 2015 otsesed kaotused eurodes seoses Venemaaga otseinvesteeringute positsioonides kokku ca 0,1 miljardit eurot: alus – http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/2293/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146  selles Q4 2015 andmed puuduvad ning tuletatud EP metoodilisel eeskujul Bayes’likult :==)
  • Rahvusvahelistes maksebilanssides otsesed kaotused seoses Venemaaga Bayes’likult a) seoses Eesti Valitsuse poolse subsideerimisega siinsetele Venemaa kontrolli all olevatele tütarfirmadele ja institutsioonidele kokku hinnanguliselt 0,4 miljardit eurot: alusena ka http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=EM060&ti=ETTEV%D5TETE+%2820+JA+ENAMA+H%D5IVATUGA%29+MAJANDUSN%C4ITAJAD+TEGEVUSALA+%28EMTAK+2008%29+JA+KONTROLLIVA++RIIGI+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/03Ettevetete_majandusnaitajad/12Valismaised_tutarettevotted/&lang=2 ja http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/1950/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/145/436 (ELi Komisjoni terminoloogias on 0-kasumimaks valitsusepoolne subsideerimine võrreldes optimaalse kasumimaksuga mis võiks hinnanguliselt Eestis olla piires 15-25%) b) välisinvesteeringute (välja arvatud Venemaa) väljavool Eestist ning sissevoolu vähenemine seoses HS15-ga seotud riskide suurenemisega hinnanguliselt 0,3 miljardit  b) Eesti rahvuslikud majanduslikud kaotused Venemaa poolsetest kaubandussanktsioonidest 2015 hinnanguliselt ca 0,5 miljardit eurot: niisiis kokku puht majanduslikud kaotused ca ligikaudu 1,3(+/-0,3) miljard eurot jooksvates hindades
  • Inimkapitali kaotused seoses kvalifitseeritud tööjõu täiendava väljarändega seoses HS15-ga ning kaasneva majandusliku ebavõrdsuse tõusu ja kaasnevate öövadega (nt militaarse konflikti puhkemisega jne) – hinnanguliselt 0,5 tuhat inimest (rahvuslikult inimvaraliselt 1,5 miljardit eurot – arvestades inimvara sisse lisaks inimkapitali kaotusele (turuväärtusele) ka kodumajapidamisliku ja rahvusliku reprodutseerivuse (fertiilsuse) kaotust koos vastava rahvusliku sotsiaalvara kaotusega
  • Küberneetilis-informatsioonilised kaotused a) rahvusliku teadmusruumi hägustumine/mürgitamine ja määramatuste suurenemine (seega rahvuslike otsustusriskide suurenemine) ning seega küberneetilise otsustusmehhanismide efektiivsuse vähenemine – seoses eeskätt rahvusvaheliselt viiendate putinoidtrollide kolonnide IKT rakendusliku vaenutegevusega HS15 tingimustes nt Eestis kiilu löömist nii ELiga kui ka etniliselt jne (vt nt Google vanemtoimetaja prof Varian’i teavikut vastavate majanduslike efektide hindamiseks sobiv metoodika nt: Varian, Hal. 2003. “Economics of Information Technology.” Revised version of the Raffaele Mattioli Lecture, delivered at the Sorbonne on March 6, 2003**** siinkohal oluline rõhutada et kiiresti on vaja jõustada rahvuslikke tõe-rääkimise mehhanisme*****).

P.S.: Kuid veelkord – mitmete oluliste oletuste kvantifitseerimine näikse veel varajaseks jäävat nagu ka kokkuvõtte tegemine sest mitmedki statistilised andmed 2015 kohta on veel töötluses või kiirhinnangutes: kuid igal juhul on peaaegu kindlasti kaotused miljardites eurodes – ja – mitte soomlaste „viletsast majandusolukorrast“ tingituna (tegelt heaolu seal 2-3 korda kõrgem meie omast ja nt majanduslik ebavõrdsus 2014 (viimased andmed  Eurostatis) ei tõusnud seal üldse – meil aga niigi barbaarselt tasemelt räigelt/rekordiliselt veelgi kõrgemale) – muide taolised teated on ilmselt frabritseeritud kiilu löömiseks Soome ja Eesti vahele, Euroliidu ja UK vahele jne).

P.S.P.S.:  Kuid esialgselt väga oletuslikult võiks tinglikult väita et hägusa Hübriid-Sõja tingimused Eesti Rahvusliku Majanduse jaoks muutusid murdeliselt karmimaks 2014-15: seda eeskätt välissektoris niigi suurte positiivsete finantssiirete veelgi olulise suurenemisega välismaale ning liigse negatiivsusega rahvusvahelise investeerimispositsiooni olulise positiivse nihkumisega (EP Välissektori Statistika) – ning GDP kasvutempode olulise langusega stagnatsiooni suunas koos majandusliku ebavõrdsuse süvenemise, investeeringute mahu üldise kahanemisega ja eriti teadusinvesteeringute olulise langusega, tööjõu väljarändega ning hõive edasise kahanemise prognoosidega (ESA Rahvamajanduse Statistika)

Nüüd jääb küsida et kuivõrd stagnatsiooniline seisund on tingitud rahvusvahelisest olukorrast arvestades eeskätt Eesti kuuluvust tsiviliseeritud teaduspõhisesse EL28 – ning asendit agressiivse/barbaarse Kremli Impeeriumi piiril, samas suure venekeelse ning osaliselt venemeelse elanikkonna osakaaluga jne

Ning mis veelgi olulisem et kui nt meie primitiivne/teadustühine sotsiaal-küberneetiline mehhanism oli tõenäoselt küllaltki sobiv konvergentsiks buumi perioodi arengutes – kas samas on ka suure tõenäosusega soodne stagnatsioonilistele divergentsilistele suundumustele – eriti arvestades kiskjaliku ning määramatu Hübriid-Sõja sanktsioonide ning  küberneetiliste ja militaarsete riskide ähvardavate nähtudega

Selge see et meie nimetet kõver-mehhanism vajab viivitamatut teaduspõhist optimeerimist vastavalt väliskeskkonna riskidele ning kooskõlas ja koordineeritult ELi liikmes-riikidega.

*****************

*) F. FUKUYAMA. 2014. POLITICAL ORDRDR AND POLITICAL DECAY. NY

ja https://uloennuste.wordpress.com/2015/02/21/kissinger-osundab-eestit/

**) http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

***) http://www.eestipank.ee/publikatsioon/toimetised/2015/82015-dmitry-kulikov-aleksei-netsunajev-sokkide-tuvastamine-struktuurses-var-mudelis

****) http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf

*****) http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

ud :==).

Advertisements

February 1, 2016 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: