Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Visand 16. II https://uloennuste.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=2100&action=edit#.II 16 (mitte osundada)

Esialgseid hinnanguid/oletusi Maarjamaa mõningatest rahvuslikest majanduskaotustest Hübriid- Sõjas aastal 2015 (HS15)

Mistahes Sõja tingimustes mitmete koosluste vahel kooperatiivsused vähenevad ning antagonismid ja konfrontatsioonid süvenevad ning šarlataansus ja korruptsioon vohavad ning magnaatide ja politikaanide obskurantism õilmitseb (vt nt Fukuyama (2014) ja Kissinger (2014) mõlemad*). Parajasti sotsiaal-küberneetilisest rakursist – meie võimueliidi häda näib olevat selles et ei taibata et kuulume teaduspõhisesse hierarhilisse rahvuslike sotsiaalsete turumajanduste liitu EL28 ning et meie rahvusliku sotsiaalmajanduse areng sõltub meie majanduse sotsiaal-küberneetilise mehhanismi koordineeritusest EL28 hierarhisise teaduspöhise mehhanismiga (mitte kodulootud referendumite isetegevusliku korraldamisega nn  utoopilis-müütilise „kolmanda tee leidmiseks“– ja – mis veelgi hullem et ei taibata et Kreml on avalikult kuulutanud HSi sellele Liidule et uuesti alla neelata – et mitte öelda – endise NLi poolt Stalin’likult okupeeritud territooriumid tuumarelva ähvardusel taasokupeerida. Ei taheta kuuldagi milliste õudsete genotsiidi ja sõjakuritegudega oli eelmine okupatsioon seotud ja et seda mineviku õudust** õpetlikult meeles pidada jooksvate poliitikate kavandamisel.

Veelgi enam – HS majandus- ja küber- ning ideoloogia- jne-rinnetel rinnetel parajasti toimuvate aktuaalsete lahingutega on seotud olulised rahvuslike varade pöördumatud kaotused ning jätkusuutlikkuse kestlikkuse riskid – kaotused ja riskid milliseid on võimalik teaduspõhiselt minimiseerida (vt nt***). Arusaadavalt HSiga seotud suurte määramatuste tingimustes ning samas administratiivsete makrostatistikate teosammul funktsioneerimisel (nt Eurostatist 2015 majandusliku ebavõrdsuse või teadusinvesteeringute dünaamika võrreldaval kujul saab kätte alles 2016 lõpul – või nt EP poolt Q4 2015 maksebilansi kiiraruanne pidi esitatama 12.II 16 – aga selle asemel teatati et see toimub 10.III 16 jne.

Niisiis isegi kiirhinnangute korras on momendil üldiselt  vara rääkida HA15 Eesti rahvuslikest majanduskaotustest nii rahvuslike tulude kui ka nähtavate ning nähtamatute varade osas – seega momendil tuleb piirduda teaduspõhiste tõenäosuslike kiir konjektuuridega – nt Bayes’like tõenäosuslike oletustega vms:

  • Konventsionaalsete metoodiliste mudelitele lisaks kasutan ka EP värsket uurimuste alusel finants šokkidest Bayes’likult (vt nt****) – ning empiiriliste baasidena eeskätt nii EP välissektori finantsstatistikat kui ka ESA rahvamajanduslikku kogubilanssi Tabel  RAA0014 kui ka Eurostati jätkusuutlikkuse teema andmeid (muide rahvusvaheliselt Venemaaga seoses olevad finantsandmed olevat üldiselt viiendikulise veaga mis õigustab täiesti Bayes’likke oletusi) vt ka** – sobiv kontseptuaalselt sanktsioonide sõja kaotuste ning kompensatsioonide küberneetiliseks hindamiseks.
  • Bayes’likult oletades Eurostati alloleva Tabeli kiirhinnangute taustal GDP juurdekasvutempode kohta EL28 2015 liikmesriigile

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-12022016-BP

ning ka tugines modifitseeritud Bayes’like oletuste printsiipidele

https://yloennuste.wordpress.com/2016/02/09/bayeslikest-oletustest/

ning riskiuuringu

http://www.ies.ee/iesp/ennuste.pdf

mudelile – võime oletada et HS tingitud GDP mahu kaotus jooksvates hindades suure tõenäosusega jääb vahemikku 0.5-0,7 miljardit eurot

  • Rahvusvahelistes investeerimispositsioonides Eesti 2015 kaotused eurodes seoses Venemaaga otseinvesteeringute positsioonides kokku ca 0,1 miljardit eurot: alus – http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/2293/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146  selles Q4 2015 andmed puuduvad ning tuletatud EP metoodilisel eeskujul Bayes’likult :==)
  • Rahvusvahelistes maksebilanssides kaotused seoses Venemaaga Bayes’likult a) seoses Eesti Valitsuse poolse subsideerimisega siinsetele Venemaa kontrolli all olevatele tütarfirmadele ja institutsioonidele kokku hinnanguliselt 0,4 miljardit eurot: alusena ka http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=EM060&ti=ETTEV%D5TETE+%2820+JA+ENAMA+H%D5IVATUGA%29+MAJANDUSN%C4ITAJAD+TEGEVUSALA+%28EMTAK+2008%29+JA+KONTROLLIVA++RIIGI+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/03Ettevetete_majandusnaitajad/12Valismaised_tutarettevotted/&lang=2 ja http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/1950/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/145/436 (ELi Komisjoni terminoloogias on 0-kasumimaks valitsusepoolne subsideerimine võrreldes optimaalse kasumimaksuga mis võiks hinnanguliselt Eestis olla piires 15-25%) b) välisinvesteeringute (välja arvatud Venemaa) väljavool Eestist ning sissevoolu vähenemine seoses HS15-ga seotud riskide suurenemisega hinnanguliselt 0,3 miljardit  b) Eesti rahvuslikud majanduslikud kaotused Venemaa poolsetest kaubandussanktsioonidest 2015 hinnanguliselt ca 0,5 miljardit eurot: niisiis kokku puht majanduslikud kaotused ca ligikaudu 1,3(+/-0,3) miljard eurot jooksvates hindades
  • Inimkapitali kaotused seoses kvalifitseeritud tööjõu täiendava väljarändega seoses HS15-ga ning kaasneva majandusliku ebavõrdsuse tõusu ja kaasnevate õõvadega (nt militaarse konflikti puhkemisega jne) – hinnanguliselt 0,5 tuhat inimest (rahvuslikult inimvaraliselt 1,5 miljardit eurot – arvestades inimvara sisse lisaks inimkapitali kaotusele (turuväärtusele) ka kodumajapidamislikku ja rahvusliku reprodutseerivuse (fertiilsuse) kaotust – ning – suhtsuurt sotsiaalkapitali kaotust seoses suhtviletsa etnilise struktuuriga HS15 tingimustes (Euroatati andmetel on meil väga suur venekeelsete osakaal ja nende hulas väga suur vene kodanike osakaal ning samas väga pikk otsene piirilõik Venemaaga pc (võib-olla ainult lätlased võivad selles suhtes veelgi halvemas olukorras)
  • Küberneetilis-informatsioonilised kaotused a) rahvusliku teadmusruumi hägustumine/müegitamine ja määramatuste suurenemine (seega rahvuslike otsustusriskide suurenemine) ning seega küberneetilise otsustusmehhanismide efektiivsuse vähenemine – seoses eeskätt rahvusvaheliselt viiendate putinoidtrollide kolonnide IKT rakendusliku vaenutegevusega HS15 tingimustes nt Eestis kiilu löömist nii ELiga kui ka etniliselt jne (vt nt Google vanemtoimetaja prof Varian’i teavikut vastavate majanduslike efektide hindamiseks sobiv metoodika nt: Varian, Hal. 2003. “Economics of Information Technology.” Revised version of the Raffaele Mattioli Lecture, delivered at the Sorbonne on March 6, 2003***** siinkohal oluline rõhutada et kiiresti on vaja jõustada rahvuslikke tõe-rääkimise mehhanisme******).

P.S.: Kuid veelkord – mitmete oluliste oletuste kvantifitseerimine näikse veel varajaseks jäävat nagu ka kokkuvõtte tegemine sest mitmedki statistilised andmed 2015 kohta on veel töötluses või kiirhinnangutes: kuid igal juhul on peaaegu kindlasti kaotused miljardites eurodes – ja – mitte soomlaste „viletsast majandusolukorrast“ tingituna (tegelt heaolu seal 2-3 korda kõrgem meie omast ja nt majanduslik ebavõrdsus 2014 (viimased andmed  Eurostatis) ei tõusnud seal üldse – meil aga niigi barbaarselt tasemelt räigelt/rekordiliselt veelgi kõrgemale: kvintiilindikaatori määr 5,5 pealt El28 taustal suhtkõrge 6,5 peale).

P.S.P.S.: Ilmselt kõige suuremad kaotused kaasnesid seoses inimvaraga ning edasi seoses kõlvatu ja teadustühise ning ELi raames järkusuutmatute koordineerimata majandus-mehhanismi ning -poliitikate rakendamisega: pea-aegu kindlasti diskonvergentsiga.

 

*) F. FUKUYAMA. 2014. POLITICAL ORDRDR AND POLITICAL DECAY. NY

ja https://uloennuste.wordpress.com/2015/02/21/kissinger-osundab-eestit/

**) H. Lindmäe. 2015. Suvesõda Harjumaal 1941. Suvesõda IX. Toimetaja Peep Varju. Trükikoda OÜ Greif, Tartu 629lk.

NB!: lk 542 ” … Meenutame siis, et langenute ja sõja ajal surnud sõjameeste üldarv oli (Esimese, üe) Vabadussõja kestel 3 588, … Aga Eesti teises Vabadussõjas (1944, üe) oli langenuid arvata kolm korda rohkem … ” – neid kangelasi püütakse sageli siiani “ära unustama”.

***) http://www.degruyter.com/view/j/bjes.2014.4.issue-2/bjes-2014-0021/bjes-2014-0021.xml?format=INT

****) http://www.eestipank.ee/publikatsioon/toimetised/2015/82015-dmitry-kulikov-aleksei-netsunajev-sokkide-tuvastamine-struktuurses-var-mudelis

*****) http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf

******) http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf – artiklis soovitatakse rahvusliku tõerääkimise stimuleerimiseks ning hägustamise trahvimiseks nii materiaalseid kui ka moraalseid koordineerimise vahendeid ja seda nii administratiivselt kui ka seltskondlikult – seda koordineeritud stohhastiliste mängude teooria alusel.

 

 

Advertisements

February 12, 2016 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: