Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Memo 6.VIII 17

NB!: http://maailm.postimees.ee/4198097/poola-kaalub-saksamaalt-reparatsioonide-noudmist?utm_source

Selle teksti järgi nõudmiste esiplaanis on Saksamaalt WWII perioodil ligemale kuue miljoni Poola kodaniku elukaotuse eest kompensatsiooni taotlemine – ilmselt rahaliselt mõõdetuna Poola Parlamendi Teadusosakonna (sic! – üe) poolt.

Siinkohal tekkivad nii sügavad eetilis-filosoofised deontoloogia probleemid kui ka sotsiaal-küberneetilised matemaatilised keerukused jne – sest teadlaskonna teoretiseeringud eetilise vastutuse vallas ulatuva inimelu rahalise väärtuse hindamise osas seinast seina: seda et kas ei peaks üldse moraalse käsitluse puhul loobuma inimelu väärtuse rahalisest hindamisest – või – see väärtus oleks utilitaarselt käsitledes nagunii lõpmatult suur ning seega praktiliselt kasutu: vt Zack (2009)*.

Professor Zack kes on U.S. EPA pikaajaline juhtivteadur taolises temaatikas on teaduspõhiselt kindlalt seisukohal – et eriti katastroofide (nt hübriidsõdades) lähenemise tingimustes – on inimelude väärtuste monetaarne hindamine kohustuslik sest see võimaldab ratsionaalselt juhtida rahvuslike fondide eraldamist nii katastroofide realiseerumise tõenäosuste vähendamiseks (nt hübriidsõjas agressori heidutamisega) kui ka katastroofide tagajärgede leevendamiseks (nt rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse stabiliseerimiseks: vt ka https://yloennuste.wordpress.com/2017/07/24/sotsiaal-kuber-kiri-24-vii-17/

Zack (2009) kokkuvõttest lõigust Postscript leiame et 2008 U.S. EPA hindas ümber ameeriklase nn statistilise dokumentidel põhineva keskmise inimelu väärtuse hinna 7,8 miljoni dollari pealt mõnevõrra madalamaks vastavalt 6,9 miljoni peale. Samast loeme et kohe U.S. arvukate asjatundjate hulgas avaldati protesti taolise hinnaalandamise suhtes – eriti arvestades domineerivat kristlikku eetikat ning inimelu moraalse absoluutse väärtustamise kultuuri.

Väga esialgselt võime eelöelduga analoogia alusel (tehes vatavaid informaalseid korrektsioone nt et eliiti kuuluvus tõstab hinda jne) omalt poolt väga ligikaudselt hinnata et Saksamaa poolt Poolale tekitatud  pöördumatud inimkaotused WWII perioodil – on tänapäeva hübriidsõja tingimustes kui rahvusliku inimressursi jäädavad kaotused hinnatavad triljonite dollarite mahus – seega ligikaudu parajasti Saksamaa väga mitmeaastastele GDP summaarsele mahule lähedal – seega väga õigesti häbistavalt/hukkamõistvalt Saksa tolleaegse armee inimsusvastasusele kuritegevusele.

Jääb lisada et see tohutu kahjusumma võib ekslikult tunduda liiga suurena võrreldes nt OECD (2011) Raportile just ka Poola näitel – ekslikult selle tõttu et selles käsitletakse ainult puhtalt inimkapitali hindamist (eeskätt formaalse harituse ehk mehhaanilise kapitali osas) ja sedagi kitsalt ainult turumajandusliku eluaegse sissetuleku näitel (nt keskmiseks inimkapitali mahuks hinnatakse eelmiste aastate statistika alusel summat ligemale p.c 0,2 miljoni dollari ringis. Seega sellest summast jäävad välja nii sotsiaalkapitali (sh elanikkonna loomuliku iibe ressursside hindamine) kui ka muude turuväliste/kodumajapidamislike nn satelliittulude arvestused).

P.S.: nii või teisiti (a) kas ülal esitet PM.ee tekst on tõene või mingi strateegilis-kommunikatsiooniline õnglemine (phishing: vt nt** nt Poola laimamiseks nt kasvõi selle vihjega et Parlamendil on Teadusosakond) – igal juhul on sellele kaasusele täiendava tähelpanu juhtimine meile kui hübriidsõja eesrindel (vähemalt nii küber- kui ka kaubandus-sõjas) olevale väiksele liitlasriigile väga oluline (b) väga esialgselt ja väga ligikaudselt võiksime ülaltoodud analoogide ja uurimuste põhjal hinnata et perioodil 1939-94 (Venemaa sõjaväeosad lahkusid Eestist 1994) okupatsioonide repressioonid rahvuslike inimkaotuste osas*** tänapäeva mõistes monetaarselt võivad ulatuda triljoni euroni – seega magnituudides ületada meie praegust GDP mahtu – äärmiselt suur ligikaudsus on suuresti tingitud ka sellest et siiani ei ole suudetud piisavalt täpselt määrata meie rahvuslikke inimkaotusi okupatsioonide sõja- ja genotsiidi-kuritegude läbi – nt häbiväärselt on püütud alavääristada Teise Vabadussõja kangelaslikkust ning ohvreid: vt prof Herbert Lindmäe (1999-2015) Köide IX lk 542. (c) tekst aitab ka mõista et sõja tingimustes tuleb sotsiaal-küberneetilisest aspektist ja nn endogeensete tasakaalu kõrgete hindade rakursist – vt nt***) meie liitlaste mistahes toetust käsitleda ka kui meie FDI ühte allikat ja seega ka GDP potentsiaali suurendajat ning seega ka rahvusliku jätkusuutlikkuse kestlikkuse tõenäosuse tõstmise faktorit – veelgi enam – kui kogu meie liitlaslaagrite sotsiaalkapitali (eeskätt koostöö efektiivsuse tõstmist – millele putinoidtrollide kolonnid püüavad eriti kiilu vahele lüüa nii EL kui ka NATO sees – sh parajasti eriti Poola laimamiseks) (d) nii Zack (2009) kui ka sellega seotud autorite (https://yloennuste.wordpress.com/2017/07/24/sotsiaal-kuber-kiri 24-vii-17/) sotsiaal küberneetilised uurimused vihjavad et hübriidsõja tingimustes vastavate otsustusmudelite puhul adekvaatsuse saavutamiseks on tarvilik nii funktsioonide katkevuse peegeldamine kui ka suli- ja agressor-agentide tegevuste kirjeldamine – ning samuti sotsiaalsete küberneetiliste mehhanismide/institutsioonide optimeerimine eeskätt rahvusliku jätkusuutlikkuse tõenäosuse stabiilsuse kindlustamiseks; seejuures prospektiivsete tõenäosuste teadusloogilisel hindamisel arusaadavalt tuleb tugineda Bayes’e printsiibile.

NB: ilmselt sotsiaal-küberneetiliselt hindade määramisel peamiseks ratsionaalseks meetodiks on mudelite dekomponeeritud lahendamisel endogeenselt tekkivad nn duaallahendid (vari-hinnad, Lagrange’i kordajad) – seega mitte vabaturu hinnad sest mudeli keerukus (katkevus, diskreetsus, agressorite tegevuse otsene piiramine ja seda ka strateegilise kommunikatsiooni  tsenseerimise ning kriminaliseerimise osas (http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf).

*) Naomi Zack (2009) Ethics for Disaster. U.S. Environmental Protection Agency (EPA):164, Kindle.
Ethics for Disaster addresses the moral aspects of hurricanes, earthquakes, tornadoes, plane crashes, Avian Flu pandemics, and other disasters. Naomi Zack explores how these catastrophes illuminate the existing inequalities in society. By employing the moral systems of utilitarianism, deontology, and virtue ethics to analyze the consequences of recent natural disasters, Zack reveals the special plight of the poor, disabled, and infirm when tragedy strikes. Zack explores the political foundations of social contract theory and dignitarianism and invites readers to rethink the distinction between risk in normal times and risk in disaster. Using both real life and fictional examples, Zack forcefully argues for the preservation of normal moral principles in times of national crisis and emergency, stressing the moral obligation of both individuals and government in preparing for and responding to disaster (https://books.google.ee/books?isbn=0742564959 

Ja)

OECD (2011) MEASURING THE STOCK OF HUMAN CAPITAL FOR COMPARATIVE ANALYSIS: AN APPLICATION OF THE LIFETIME INCOME APPROACH TO SELECTED COUNTRIES – STATISTICS DIRECTORATE- WORKING PAPER NO. 41 (This paper has been prepared by Gang Liu, OECD Statistics Directorate): http://www.oecd.org/std/research

 **) Akerlof, Georg, Robert Shiller (2015) Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, ISBN: 9781400873265 Princeton University Press, Princeton, NY and Kindle Edition.
 ***) Gregory, Paul R., Philipp J.H. Schröder, Konstantin Sonin (2011) „Rational dictators and the killing of innocents: Data from Stalin’s archives“ – Journal of Comparative Economics 39 (2011) 34–42. 
 Ja
 Lindmäe, Herbert (2015-1999) SUVESÕDA  … 1941. Tartu, OÜ Greif: 4825lk (sic! IX Köidet – üe).
 Ja
Estonia 1940-1945 (2006) – Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity, Tallinn: 1337pp.
Ning

Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005 Tallinn:
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8196
ja
http://www.riigikogu.ee/…/…/uploads/2014/11/Valge-Raamat.pdf

The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Estonian Encyclopaedia Publishers, 2005 Tallinn:
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:8192
ja
http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/TheWhiteBook.pdf

Белая книга: о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991 / Государственная комиссия по расследованию репрессивной политики оккупационных сил; [перевод с эстонского: Андрей Бабаджан, Татьяна Верхоустинская, Эйнар Вяря; ORURK-24. Kirjastus Ilo. Tallinn, 2005: http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=1604

Ja

Varju, Peep (2013) Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- jasõjakuritegu. Sihtasutus Valge Raamat, Tallinna Raamatutrükikoda: 116:

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:134869

 ****) 

Naevdal, Eric (2016) „Catastrophes and ex post shadow prices — How the value of the last fish in a lake is infinity and why we should not care (much)“ – Journal of Economic Behavior & Organization Volume 132, Part B, December 2016, Pages 153–160: http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.021

Ja

Thorsten Janus, Daniel Riera-Crichton (2015) Economic shocks, civil war and ethnicity. – Journal of Development Economics 115 32–44.

P.S.P.S.: Vaata lisaks

Pindyck, Robert S. and Neng Wang (2013) „The Economic and Policy Consequences of Catastrophes“ – American Economic Journal: Economic Policy, 5(4): 306–339: http://dx.doi.org/10.1257/pol.5.4.306

Fleurbaey, Marc; Stéphane Zuber (2017) „Fair management of social risk“ – Journal of EconomicTheory, 169): 666–706:  http://www.elsevier.com/locate/jet

Chanel, Oliver; Graciela Chichilnisky (2013) „Valuing life: Experimental evidence using sensitivity to rare events“ – Ecological Economics 85: 198–205: doi:10.1016/j.ecolecon.2012.03.004

VABANDUSI: olen täiesi teadlik et taoliste ülevaadete koostamine käib ühele autorile ülejõu ja selles et minu blogidel on rahvusvaheline levik (WordPress.com peab vastavat statistikat) – ja seepärast püüan olla tõlkimisautomaatidele meelepärane (nt GDP, FDI, WWII jne).

Advertisements

August 6, 2017 Posted by | Uncategorized | Leave a comment